部首索引
拼音索引
笔画索引
首页>>新华字典>> 部首索引>> 部首为水的所有汉字 (共 44 个)

关注词典网微信公众号:词典网,回复单个汉字如:,可方便查询新华字典:

总笔划
汉字
拼音
总笔划
汉字
拼音
4
shuǐ
5
yǒng
5
bīng
5
zhěng chéng zhèng
5
dàng
5
shuǐ
6
6
cuān
6
tǔn
7
qiú
7
pìn
7
gǒng
8
tà dá
8
jǐng
8
dàn
8
8
zhuǐ zǐ
9
9
guàn
9
hóng pāng
9
xué
9
quán
9
bèng
10
tài
10
jiāng jiàng
10
qiè jié
10
luò
12
yǐn
12
miǎo
13
qiū jiǎo
14
xíng yíng
15
zhí
15
yǐng
15
jiāng jiàng
15
qǐng
15
téng
15
chí
16
jiǒng
17
17
xué
18
fèi
20
fàn
23
luán luàn
27
xún quán quàn
手机版 在线新华字典 词典网 CiDianWang.com