部首索引
拼音索引
笔画索引
首页>>新华字典>> 部首索引>> 部首为疒的所有汉字 (共 229 个) 读音为:病字旁儿(bìngzìpángér)

关注词典网微信公众号:词典网,回复单个汉字如:,可方便查询新华字典:

总笔划
汉字
拼音
总笔划
汉字
拼音
5
7
7
liáo
7
jiē
7
dīng
7
nǎi
8
xià
8
8
zhǒu
8
jiù
8
yáng
8
shàn
8
nüè yào
8
lì lài
8
gē yì
8
gāng
9
cuì
9
chuāng
9
jiè
9
9
fá biǎn
9
chèn
9
yóu
9
9
9
fēng
9
9
zòng
9
yǎ xiā
9
9
jué xuè
10
gōu
10
niè
10
shān diàn
10
xuē
10
zhī
10
zhǐ
10
zhà
10
10
10
jiā
10
10
dǎn
10
jìng
10
gān
10
10
yōng
10
zhèng zhēng
10
bìng
10
xuán
10
zhěn
10
téng
10
pào
10
zhù
10
fèi féi
11
huí
11
zhì
11
téng chóng
11
yǎng
11
hén
11
quán
11
11
zhì
11
11
11
tān shǐ
11
tōng tóng
11
wěi yòu yù
11
jiē
12
jìng
12
kē ē
12
máng
12
mèi
12
12
shòu
12
pū pù
12
suān
12
xiāo
12
xiāo
12
shā
12
huàn
12
zhì
12
dòu
12
12
12
wù hū
12
tòng
12
láo
12
cuó
12
xián
12
12
duó
13
guō
13
13
guǎn
13
13
chì
13
tiǎn diàn
13
duī
13
wěi
13
dàn dān
13
13
cuì
13
13
ān yè è
13
13
bēng péng
13
fèi féi
13
zhú
13
tán
13
chī
13
13
13
13
13
shèn
13
13
mín
13
má lìn
13
13
13
zhàng
14
14
zhǒng
14
nüè yào
14
yīn
14
wén
14
wēn
14
lòu
14
jiǎ xiá xiā
14
14
14
dá da
14
sào
14
chén
14
shòu
14
hóu
14
chài cuó
14
yáng
14
zhì chì
14
fēng
14
huì lěi
14
huàn
15
guān
15
chuāng
15
diān chēn
15
chì
15
tān
15
15
bān
15
biē biě
15
liú
15
15
15
yìn
15
15
jué
16
lòu
16
lòu
16
qín
16
16
16
shèn
16
sòu
16
zòng
16
zhàng
16
qué
16
luǒ
16
yǐng
16
biāo
16
chōu
16
huáng
16
yǐn
16
lóng
16
zhàng
16
zhài
16
16
diào
17
dàn dān
17
17
fèi
17
17
ái
17
bān
17
xián
17
xián
17
qiáo jiào
17
liú
17
liáo
17
láo
17
lì lài
18
lěi
18
jiē
18
nòng nóng
18
wēi
18
shǔ
18
yōng
18
18
diàn
18
18
lài
18
guān
18
guì wēi
18
dàn
18
18
lǐn
18
lǐn
19
biē biě
19
chī
19
19
xuǎn
19
yǎng
20
20
zhēng
21
lài
21
21
yǐn
21
diān
21
21
huò
22
yǐng
22
xuǎn
23
yōng
23
24
diān
24
tān
26
luǒ
28
luán
30
luán
手机版 在线新华字典 词典网 CiDianWang.com