部首索引
拼音索引
笔画索引
首页>>新华字典>> 部首索引>> 部首为足的所有汉字 (共 248 个)

关注词典网微信公众号:词典网,回复单个汉字如:,可方便查询新华字典:

总笔划
汉字
拼音
总笔划
汉字
拼音
7
9
10
bào bō
10
dǔn
10
10
10
kuà wù
11
yuè
11
11
jiǎn
11
zhǐ
11
11
yuè
11
qiāng qiàng
11
bà páo
11
chěn
11
fāng fàng páng
11
jué guì
11
qí qǐ
12
diǎn tiē dié
12
jiàn chén
12
tuò
12
pán bàn
12
12
diē
12
lì luò
12
tuó
12
pǎo páo
12
jiā
12
shān
12
jiàn
12
tái
12
12
zhí
12
12
12
zhù
12
12
12
jū jù qiè
12
líng
12
mèi
12
12
qiǎ
13
quán
13
zhuǎi
13
jié
13
duò
13
zhēng
13
zhì
13
13
xiáng
13
kuà
13
kuǐ
13
tiào táo
13
qióng
13
qiāo
13
duò
13
guì
13
13
xiān
13
xiǎn
13
jiāo
13
gēn
13
13
pián bèng
13
13
dài duò duō chí
13
dié
13
cǎi
13
13
zhū
13
cī cǐ
13
14
14
qūn
14
chuò
14
14
shū chōu
14
xué
14
liáng
14
14
chóu
14
yǒng
14
jiǎo
14
14
móu
14
14
jìng
14
shū
14
xiāo
14
qiāo
14
niè
15
niè
15
niè
15
qiè
15
15
pèng
15
wǎn
15
nuò
15
15
lún
15
15
jiàn
15
jié
15
quán
15
zōng
15
zhě
15
15
15
huái
15
cǎi
15
chuō
15
15
zhì
15
zōng
15
15
jiàn
15
zhí
15
chí
15
diǎn
15
lèng
15
wěi
15
15
15
15
15
15
guā
16
dùn
16
16
chuǎn
16
16
chěn
16
chǎ
16
16
pián
16
duó
16
zhǒng
16
16
cuō
16
16
chuài
16
róu
16
dié
16
16
yǒng
16
tuǐ
16
táng
17
qiāng
17
liū
17
lián
17
pán
17
niè
17
dǎo
17
17
17
17
niǎn
17
jiǎn
17
17
diān
17
18
18
dài
18
guàn
18
18
zàn
18
chōng
18
bié
18
18
chú
18
bèng
18
pán
18
liáo
18
18
kuǐ
18
qiāng
18
18
tāng
18
18
zāo
18
zōng
18
zhí
19
xiān
19
tuí
19
19
niǎn
19
qiāo
19
jué
19
qiāo
19
19
liāo
19
lìn
19
19
cuān
19
cèng
19
dūn
19
fán
19
chú
19
jué
19
19
dēng
19
zhōng
19
19
19
19
dūn
19
dǔn
20
20
20
zào
20
zhú
20
20
qiào
21
niǎn
21
yuè
21
21
zhí
21
lìn
21
chóu
21
22
duàn
22
chú
22
chán
22
liè
22
zhì
22
xiān
22
wèi
22
lì luò
23
lìn
23
lóng lǒng
23
wèi
23
sǎ xiè
23
zuān
24
xiè
24
24
ráng
24
lán
25
25
niè
25
25
cuān
26
zuān
26
26
lìn
27
jué
28
kuí
手机版 在线新华字典 词典网 CiDianWang.com