部首索引
拼音索引
笔画索引
首页>>新华字典>> 部首索引>> 部首为飠的所有汉字 (共 131 个)

关注词典网微信公众号:词典网,回复单个汉字如:,可方便查询新华字典:

总笔划
汉字
拼音
总笔划
汉字
拼音
8
shí
9
shí sì yì
10
dìng
10
10
11
tuō
11
zhān
12
fàn
12
fàn
12
xiǎng
12
sūn
12
sūn
12
chì
12
rèn
12
tún
12
yǐn yìn
12
13
zuò zé zhā
13
yǐn yìn
13
zhù tǒu
13
tiè
13
yí sì
13
13
shì
13
duò
13
bǎo
13
bǎo
13
13
hài
13
jiě
13
yǎng juàn
14
jiǎo
14
ěr
14
14
bǐng
14
tóng
14
tāo
14
tiǎn
14
rèn
14
14
yǎng
14
yáo
14
14
xiǎng
15
15
něi
15
shì
15
15
15
yàn
15
è
15
15
15
shì
15
15
dòu
15
juàn
15
jùn
16
xiàn
16
hún
16
jiàn
16
fēn
16
guǎn
16
guǒ
16
16
dàn
16
è
16
cān
16
bǐng
16
wèi
16
16
yáo
16
zhāng
16
chuò
17
wēn
17
nuǎn
17
xíng
17
sòng
17
sōu
17
wèi
17
ài
17
chā
17
hóu
17
17
huáng
17
huì
17
fēi
17
jiān
17
yùn
17
kuì
17
18
gāo
18
tiè
18
18
18
táo
18
táng
18
liù
18
18
18
xiū
18
19
19
mán
19
táng
19
jǐn
20
kuì
20
20
fēn
20
chēng
20
20
20
dàn
20
ráo
20
sǎn
20
shàn
20
zhuàn
20
xiǎng
21
zhān
21
méng
21
wèi
21
hài
22
tāo
22
yōng
23
yàn
24
25
xiǎng
25
chán
27
zàn
27
luó
30
náng
手机版 在线新华字典 词典网 CiDianWang.com