部首索引
拼音索引
笔画索引
首页>>新华字典>> 部首索引>> 部首为馬的所有汉字 (共 192 个)

关注词典网微信公众号:词典网,回复单个汉字如:,可方便查询新华字典:

总笔划
汉字
拼音
总笔划
汉字
拼音
10
12
féng píng
12
13
xùn
13
zhù
13
13
tuó duò
13
chí
13
hàn hán
13
13
tuō zhé
14
wén
14
14
zhī shì
14
14
wén
14
14
pèi
14
xìn jìn
14
14
jué kuài
14
bǎo
14
14
tuó duò
14
dǎn dàn
14
14
yǔn
14
yóu
14
zhí
15
yuān
15
zǎng
15
yǎng
15
zhù
15
zhāo
15
zhěn
15
zhòu
15
tái dài
15
15
15
15
jiōng
15
jià
15
pēng
15
15
líng
15
liú
15
15
15
15
shǐ
15
15
tuó
15
tuó
16
táo
16
téng
16
shēn
16
róng
16
quán
16
16
pián
16
luò
16
hài
16
jiōng
16
16
ěr
16
dàn
16
dòng
16
zhou
16
zhū
16
xún xuān
16
yīn
16
zhì
17
xuān
17
xīng
17
17
tuì
17
ě
17
17
chěng
17
17
liáng láng
17
jùn
17
hài
17
hàn
17
liú
17
máng
17
qīn
17
sǒng
18
táo
18
sāo
18
shè
18
qián
18
18
18
pián
18
guā
18
18
18
kūn
18
lái
18
fēi
18
zhōu
18
yàn
18
yàn
18
zhuī
18
zōng
19
zōng
19
yǎo
19
xiá
19
zhì
19
19
fēi
19
19
cǎo
19
cōng
19
kuí
19
huáng
19
huō
19
guī
19
piàn
19
piàn
19
qián
19
19
sāo
19
quán
19
róu
19
sōu
19
19
tuó
19
20
20
téng
20
shàn
20
zōu
20
20
liú
20
huá
20
qiān
20
chéng
20
ào
20
péng
20
20
20
yuán
20
zhāng
20
yàn
21
21
zhì
21
cān
21
piào
21
cōng
21
zhì
21
21
luó
21
21
21
shuāng
21
22
tuó
22
liú
22
céng
22
22
diàn
22
dūn
22
jiāo
22
lín
22
jīng
22
22
xiāo
22
zhàn
23
zhān
23
yàn
23
23
23
luó
23
tiě
23
24
tuó
24
pīn
24
zhòu
26
yàn
26
26
téng
26
27
huān
27
27
shuāng
27
lóng
27
xiāng
28
29
30
biāo
手机版 在线新华字典 词典网 CiDianWang.com