部首索引
拼音索引
笔画索引
首页>>新华字典>> 部首索引>> 部首为氵的所有汉字 (共 1035 个) 读音为:三点水儿(sāndiǎnshuǐér)

关注词典网微信公众号:词典网,回复单个汉字如:,可方便查询新华字典:

总笔划
汉字
拼音
总笔划
汉字
拼音
3
shuǐ
5
bīn pà pā
5
diāo
5
fàn
5
guǐ jiǔ
5
huì
5
hàn
5
zhī
5
tīng
5
5
miǎn
5
6
zhōng
6
máng
6
jiǔ
6
qiān
6
qiú
6
zhuó què
6
tu
6
tuō
6
6
6
6
6
6
shàn
6
xùn
6
6
tāng shāng
6
6
chà
6
chí
6
jiāng
6
6
hàn hán
6
wán
6
fàn
6
tài
6
chuàn
7
chōng
7
7
biàn
7
gàn hán cén
7
wèn mén
7
biàn
7
hàng
7
7
wéi
7
cāng
7
fén
7
lún
7
tài
7
mì wù
7
fāng pāng
7
fēng
7
huò
7
zhī jì
7
7
hóng
7
hǔ huǎng
7
7
miǎn
7
wāng
7
dùn
7
yuán
7
pèi
7
shā shà
7
gǔ yù
7
7
òu ōu
7
7
7
fēng
7
7
tài
7
qìn
7
méi mò
7
chén
7
shěn chén
7
xiōng
7
gōu
7
fàn
7
7
7
7
7
7
ruì
7
qiān
7
pàn
7
niú yóu
7
nǜ niǔ
7
jǐng
7
7
jué
7
jūn
7
méi mò
7
pài
7
7
zhǐ
7
zhǐ
7
yóu
7
yún
7
7
yǎn
7
8
zhōng
8
8
8
mǐ lì
8
chù shè
8
kuàng
8
jué xuè
8
8
jiǒng
8
jiā
8
pēng píng
8
yuè sà
8
shēng
8
tián
8
8
8
shù
8
tuó duò
8
8
bó pō
8
pàn
8
8
tuó
8
luò pō
8
pào pāo
8
mǎo
8
nìng
8
xiè
8
qiú
8
8
yán
8
yāng
8
yóu
8
mǐn
8
mì bì
8
8
ní nì
8
jǔ jù
8
8
zé shì
8
zhì
8
8
jīng
8
gān
8
xiè yì
8
zhān
8
8
8
qiǎn jiān
8
8
lèi
8
lóng shuāng
8
8
mèi
8
huì
8
8
8
8
8
dàn
8
yì dié
8
tuō duó
8
líng
8
hóng
8
fèi
8
zhù
8
zhǎo
8
yǒng
8
xuàn
8
yōu yòu āo
8
bēn bèn
8
yí chí
8
zhī
8
chēng
9
chéng
9
9
chǎn
9
àn yàn è
9
jì jǐ
9
liú
9
zhōu
9
hǔ xǔ
9
9
kuài huì
9
qià
9
jiàn
9
fú fù
9
ér
9
huī
9
hòu
9
9
guāng
9
9
jié
9
huán
9
jiā
9
liè
9
zhēn
9
zhuó
9
táo
9
yīn
9
ěr
9
jiāo
9
hóng
9
wěi
9
dòng
9
9
huí
9
nóng
9
xún
9
hún
9
jīn
9
xún
9
yáng
9
luò
9
9
9
xián
9
zhū
9
pài
9
sǎ xǐ
9
huó
9
jiàng
9
xǐ xiǎn
9
sù shuò
9
9
tǐng
9
yiè
9
shī
9
9
quán
9
sè qì zì
9
9
píng
9
9
pán
9
jìng
9
jìn
9
kuāng
9
lěi lèi
9
kǎo kào
9
míng
9
9
9
zhǐ
9
zhì
9
yín
9
yìn
9
zài
9
xíng
9
xiōng
9
9
9
wéi
9
xiáo
9
xiè
10
10
xiào
10
wěi
10
tūn yūn
10
10
10
yún
10
zhǐ
10
máng
10
10
10
láo
10
10
liè
10
shèn
10
kùn
10
lǎn
10
lèi
10
jīng
10
jiǒng jiōng
10
jiā
10
xiàn
10
suī něi
10
niǎn
10
pīng
10
pèi
10
qiú
10
shuì
10
shuì
10
10
10
10
tóng
10
hào
10
zhè
10
bāng
10
hǎi
10
10
10
rùn
10
jiàn
10
10
měi
10
huàn
10
huàn
10
lián
10
cén
10
jùn xùn
10
tāo
10
10
yǒng chōng
10
lào
10
wéi
10
zhuó
10
wō guō
10
niè
10
juān
10
xiāo
10
lái
10
10
10
shè
10
10
hǎn
10
hàn
10
gēng
10
hēng
10
hóng
10
é
10
féng hóng
10
fāng
10
hán
10
yōu dí
10
10
dòu
10
jìn
10
10
10
zhǎng zhàng
10
10
liú
10
làng
10
10
chún
10
yǐng chéng yíng
10
chēng
10
chōng
11
bàn pán
11
zhí
11
jìng chēng
11
chuò
11
11
biāo hǔ
11
qiǎn
11
chāng
11
11
cuì
11
11
bèn
11
huái
11
chún zhūn
11
11
11
dōng
11
shè
11
zhōu
11
11
11
fēi
11
qiè jí
11
jì jǐ
11
hūn
11
guǒ guàn
11
lún
11
yān
11
11
wō guō
11
hào
11
11
11
tiān
11
qīng
11
zhǔ
11
dú dòu
11
shū
11
11
tǎng chǎng
11
nào chuò zhuō
11
hùn hún
11
jiàn jiān
11
11
miǎn shéng
11
11
qú jù
11
shèn
11
hán
11
féi
11
zhuō
11
yín
11
yān
11
11
pì pèi
11
dàn
11
shuàn
11
cóng
11
diàn
11
shěn
11
shēn
11
guān
11
táo
11
gàn
11
11
xiáo
11
11
sōng
11
yuān
11
11
lín lìn
11
tuō tuò
11
tiǎn
11
11
shè
11
shòu tāo
11
11
11
ruò rè luò
11
qīng
11
11
11
pěng
11
píng péng
11
pài
11
wèn mín
11
11
jiǎn
11
lèi
11
lái
11
kōng náng
11
juàn
11
11
11
liáng liàng
11
líng
11
11
11
máo
11
11
niǎn shěn
11
zhàng
11
zhè
11
yuān
11
yuān
11
yuān
11
11
xìng
11
yù xù
11
yīng
11
wǎn wò yuān
11
11
12
12
wěi
12
wéi
12
wéi
12
yíng
12
yíng
12
12
xǔ xū
12
yān yǎn
12
yǎn
12
12
yǒu
12
yìn
12
yǒng
12
yuán
12
yuān
12
zāi
12
zhēn
12
zhà
12
12
nài
12
nǎn
12
12
měi
12
méi
12
lóu
12
mǎn
12
liàng
12
lóng
12
12
liàn
12
12
jiǎn
12
jiē
12
nuǎn nuán
12
tuàn nuǎn
12
12
12
12
qiāng
12
róu
12
quán
12
qiú wù
12
qiú
12
shí
12
shī
12
sāo
12
tāng shāng
12
shěng
12
shēng
12
tàn
12
tián
12
tíng tīng
12
12
zhā
12
yān yīn
12
xiāng
12
huáng
12
pài
12
qiū jiǎo
12
jiān
12
gài
12
sōu
12
xuàn
12
tuān
12
12
méi
12
jiàn jiān
12
huá
12
12
miǎn
12
chú
12
gǎng jiǎng
12
xiè
12
zhàn
12
wèi
12
kuì huì
12
shī
12
12
miǎo
12
wēn
12
12
zhì
12
niè
12
hún
12
hóng
12
guǐ
12
mǐn hūn
12
zhuāng hún
12
huàn
12
huò
12
12
hōng qìng
12
huì mǐn xū
12
fèng
12
féng hóng
12
è
12
12
fēng
12
dòng
12
tí dī dì
12
xián
12
dá tǎ
12
còu
12
12
12
12
12
pén
12
āi
12
yóu
12
wān
12
cān
12
chán
12
12
12
chún
12
chì
12
13
chéng
13
chún
13
chù xù
13
13
cāng
13
luán
13
áo
13
féng péng
13
táng
13
ái
13
13
13
nì niào
13
13
gōu
13
zé hào
13
13
13
huì
13
huǒ huò kuò
13
yàn guì
13
13
hào xuè
13
13
13
làn
13
13
hùn
13
mǎng
13
mǎn
13
13
shè
13
yíng
13
yuán
13
yàn
13
zhēn qín
13
tān
13
13
tāo
13
13
13
diān
13
míng
13
bīn
13
róng
13
13
pāng
13
13
13
gǔn
13
13
liū liù
13
13
xiù
13
tài
13
13
suǒ
13
13
suī
13
shí
13
shī
13
shī
13
suò
13
qì xì xiē
13
pàn
13
jié
13
huàng
13
jìn
13
jiào
13
lián
13
lóng
13
lián liǎn nián xián xiàn
13
wēi
13
méng
13
lùn
13
13
miè
13
zhǔn
13
13
zhì
13
zāi
13
yún
13
yuán
13
yīn
13
13
xiǔ
13
xiǔ
13
yǎo
13
yín
13
wēn
13
wěng wēng
13
yáo
13
14
14
14
14
14
14
14
14
yān
14
14
yōu
14
yōng
14
zhi
14
zhǎng zhàng
14
14
14
mǎn
14
lóu
14
shèn
14
lóng
14
liáo liú
14
14
kòu
14
kun
14
kāng
14
jiào
14
jǐn
14
jiàng
14
òu ōu
14
pì piē
14
bēn pēng
14
14
shāng
14
shāng
14
shù
14
táng
14
téng
14
14
tú zhā
14
tuán zhuān
14
14
lǎn
14
piāo piǎo piào
14
14
yàng
14
zhāng
14
yǎn
14
zhū
14
14
luò tà
14
lòu
14
gǎn
14
xiāo
14
huáng guāng
14
yíng
14
huàn
14
màn
14
14
shù
14
cáo
14
guó
14
guō wō
14
14
hǔ xǔ
14
guàn
14
gǔn
14
gài
14
hàn
14
14
14
hóng
14
gān
14
fàn
14
dàng xiàng
14
cuǐ cuī
14
wéi
14
liàn
14
ào yù
14
xuán
14
14
cháo
14
chǎn
14
jiàn jiān
14
biāo
14
shuǎng
14
chún
14
cóng sǒng
14
cōng
14
cóng zǒng
14
cóng zōng
14
chóng zhuàng
14
zhì
15
chéng
15
cōng zòng
15
15
15
chán
15
chè
15
jiāo
15
chéng dèng
15
cūn cún
15
dǐng tìng
15
dùn
15
fén pēn
15
15
hào
15
jǐng
15
hòng gǒng
15
huà
15
huì
15
15
jí shà
15
hán
15
wéi
15
hēi
15
qián
15
péng
15
shù zhù
15
15
cháo
15
lǎo lào liáo
15
chán
15
tóng
15
lán
15
pān
15
ào
15
shào
15
tán
15
shān
15
15
xùn
15
15
suì
15
15
sōng
15
shǔ
15
tān shàn
15
shān
15
15
qiáng
15
qián
15
sàn sǎ
15
rùn
15
15
15
mǐn
15
nìng
15
jié
15
jiào qiáo
15
jiàn
15
kuì huì
15
15
15
lín
15
lào
15
liū liù
15
wàn màn
15
miǎn shéng
15
zhí zhì
15
zhēn
15
zhǔ
15
yún
15
xún
15
15
xī yà
15
15
15
xián
15
15
wān
15
wéi
16
xiè
16
16
16
yōng yǒng
16
16
16
zhēn
16
zhuó
16
zhì
16
16
màn
16
méng
16
lǐn
16
liàn
16
lián
16
líng
16
16
jìn
16
16
nóng
16
qín
16
16
16
shù
16
16
16
16
dàn tán
16
lài
16
bīn
16
suī
16
zǎo
16
16
huò hù
16
huàn
16
huán
16
huì huò
16
kuài huì
16
zé shì
16
shì
16
dāng
16
gǎn
16
diàn
16
ǎi kài kè
16
lián
16
chán
16
cāng
16
càn
16
16
16
chǔ
17
jìng
17
tāo
17
bīn
17
bīn
17
háo
17
17
cuì zuǐ
17
duì
17
wěi duì
17
17
jì jǐ
17
17
zhuó zhào
17
bì pì
17
suǐ
17
17
shī
17
17
nìng
17
jìn
17
qìng
17
làn
17
jùn xùn
17
kuò
17
17
17
mǐ nǐ
17
miè mò
17
yǐn
17
yīn
17
yǎng yàng
17
yíng
17
yíng
17
yíng
17
wéi
17
wǎng wāng
17
18
xiè
18
yōu
18
zhū
18
liú
18
luò pō
18
18
18
jiàn jiān
18
jiān
18
yíng
18
pán
18
18
18
pù bào
18
huī
18
18
wěi duì
18
dú dòu
18
zàn cuán
18
biāo
18
shěn
18
chán
18
chéng dèng
19
bīn
19
yíng
19
duì
19
huái wāi
19
huò
19
19
xiè
19
hàn
19
shu
19
qìn
19
qián
19
róng
19
jiàn zùn
19
lài
19
lài
19
19
lián
19
19
xiāo
19
xiàn
19
yíng
19
yíng
19
xuè
20
yīng yǐng yìng
20
20
yuān
20
liàn
20
lín
20
lóng shuāng
20
ráng nǎng
20
20
lán
20
lán
20
jiān
20
jiǎn
20
zhuó jiào zé
20
shuàng
20
guàn
20
fèn
20
20
dài
20
fán
20
yuè
20
chán
21
cóng
21
fēng
21
21
hào
21
21
qián
21
shè
21
21
lěi
21
jué
21
yōng
21
yíng
22
yàn
22
22
22
shàn
22
zàn cuán
22
tān
23
dǎng tǎng
23
chǎn
23
lán
23
jiǎo
23
yíng
24
zhú
24
lǎn
24
hào
24
25
nǎng
25
wān
26
xiǎn
26
yàn
26
luán
27
yàn
27
gàn
31
yàn
32
手机版 在线新华字典 词典网 CiDianWang.com