部首索引
拼音索引
笔画索引
首页>>新华字典>> 部首索引>> 部首为彳的所有汉字 (共 82 个) 读音为:双人旁儿(shuāngrénpángér) 双立人儿(shuānglìrénér)

关注词典网微信公众号:词典网,回复单个汉字如:,可方便查询新华字典:

总笔划
汉字
拼音
总笔划
汉字
拼音
3
chì
6
zhuó bó
6
6
tuǒ yí
7
wǎng
7
páng fǎng
7
chè
7
7
zhōng
8
8
jìng
8
8
zhēng
8
wǎng
8
wǎng
8
líng
8
8
9
9
hòu
9
yáng
9
hěn
9
9
xùn
9
dài dāi
9
huái
9
cóng
9
wàng jiā wā
10
zhì
10
lài lái
10
10
10
jìng
10
chěng zhèng
10
cóng
11
cóng
11
cóng zòng
11
11
jiàn
11
jiè
11
lái lài
11
pái
11
11
cháng
11
dé děi de
11
xiè
11
zhì
11
zhōu
12
xún
12
huáng
12
12
biàn
12
shì tǐ
12
dōng
12
wěi
12
jiǎ xiá
12
13
13
páng
13
wēi
13
yáo
13
13
zhēng
14
piào
14
bié
14
14
zhǐ zhēng
15
tí chí
15
zhǒng chōng
15
chè
15
zhǐ zhēng
15
15
jiǎo yáo
16
héng
16
jiǎo jiào
16
huì
17
méi
17
huī
20
bào
20
xiāng
20
lòng lǒng
21
qú jù
手机版 在线新华字典 词典网 CiDianWang.com