部首索引
拼音索引
笔画索引
首页>>新华字典>> 部首索引>> 部首为广的所有汉字 (共 117 个) 读音为:广字旁儿(guǎngzìpángér)

关注词典网微信公众号:词典网,回复单个汉字如:,可方便查询新华字典:

总笔划
汉字
拼音
总笔划
汉字
拼音
3
guǎng ān
5
5
guǎng
5
tīng
5
6
mó mā me
6
qìng
6
zhuāng
7
7
guǐ
7
7
7
yīng yìng
7
chuáng
7
dùn tún
7
jiè
7
7
7
bài tīng
7
qín
7
7
zhuāng
8
8
tóng
8
dǐ de
8
páo
8
gēng
8
8
páng
8
miào
8
fèi
8
diàn
9
dù duó
9
xiū
9
tíng
9
xiáng
9
bìng píng
9
9
tiāo
9
9
zhì
9
zhì
10
xiāo
10
yóu
10
10
máng méng páng
10
10
guǐ
10
10
zuò
11
11
bēi
11
yōng
11
kāng
11
tuǒ
11
shù
11
ān
11
lái
11
jī cuò
11
chěng
11
láng
11
qǐng
11
shù
11
sōng
11
miào
12
sōu
12
sōu
12
xiāng
12
12
12
fèi
12
jiù
12
guī wěi huì
12
jiù
13
è
13
13
kuò
13
áo
13
lián
13
yìn
13
shà xià
13
liù
13
zhì
14
lóu
14
14
qǐng
14
14
14
liào
14
jǐn qín
14
dài
14
guǎng
14
jiù
15
fèi
15
kɑo x
15
chú
15
chǎng
15
chán
15
15
15
miào
15
xīn
16
qiáng sè
16
xiè
16
lǐn
16
16
kuài
16
lǐn
18
liáo
19
ji
19
20
xiān
20
tīng
20
yǐng
21
yōng
22
25
tīng
手机版 在线新华字典 词典网 CiDianWang.com