部首索引
拼音索引
笔画索引
首页>>新华字典>> 部首索引>> 部首为火的所有汉字 (共 407 个) 读音为:火字旁儿(huǒzìpángér)

关注词典网微信公众号:词典网,回复单个汉字如:,可方便查询新华字典:

总笔划
汉字
拼音
总笔划
汉字
拼音
4
huǒ
5
miè
6
huī
6
dēng
6
guāng
6
huī
6
xiāo
6
xiāo
7
xiè
7
zhà yù
7
zāi
7
zhuàn
7
hōng
7
càn
7
yáng
7
zhuó
7
zào
7
zāi
7
jiǔ
7
líng
7
chì
8
fén bèn
8
biān
8
zhì
8
kàng
8
8
wěi
8
dùn
8
chǎo
8
jiǒng guì
8
8
quē
8
yán
8
chuī
8
qiàng
8
guāng
8
guāng
8
guāng
8
pàng fēng
8
kài
8
yán
8
liào
8
8
niǔ
8
pàn
8
8
8
zhōng
8
yín
8
xìn
8
8
wén
9
tái
9
tōng
9
yǎng
9
xiá
9
xiè
9
xiè
9
zhào zhāo
9
zhēng
9
zhōu
9
zhú
9
shǎn qián shān
9
lìng
9
9
huǎng
9
9
làn
9
zhà zhá
9
jiǒng
9
shuò
9
páo bāo pào
9
liàn
9
shí
9
tàn
9
tái
9
chì
9
bǐng
9
tīng
9
zhù
9
xuàn
9
9
zhuō chù
9
9
10
tóng dòng
10
10
chè
10
huì
10
10
huí huǐ
10
kǎo
10
yān
10
zhú
10
tàng
10
fán
10
shāo
10
hōng
10
jìn
10
lào luò
10
yáng yàng
10
xuǎn
10
huī
10
huàn
10
jiǎo yào
10
guāng
10
kài
10
héng
10
liè
10
10
quǎn
10
yàn
10
10
shì
10
zhōu
10
zhuó
10
zāi
10
xiǎn
10
xiá
10
xiū
10
10
miè
10
yáo
10
tǐng
10
uu
10
wēi
11
yān
11
xiāo
11
11
11
yàn
11
11
zhuàng
11
shū
11
ruò
11
róng
11
11
jiǒng
11
tīng
11
11
juān yè
11
qū jùn
11
11
lǎng
11
hǎi
11
11
11
mèn
11
fēng
11
11
wán
11
huàn
11
hàn
11
11
hán
11
xiè chè
11
chì
11
fú páo
11
12
12
gàng
12
gēng
12
cuì
12
chàng
12
zǒng cōng
12
wò ài
12
fén
12
zhuō chāo
12
yàn
12
yàn
12
bèi
12
hōng
12
fèng
12
xiǒng yīng
12
guā
12
jué
12
hùn
12
kūn
12
tūn
12
jiǒng
12
jìn
12
12
píng
12
qióng
12
qióng
12
shāo
12
ne mu
12
lìn
12
zhǔ
12
yīng
12
12
xìn
12
12
12
xī yì
12
xiǒng yīng
12
gàng
12
12
shēng
13
suì
13
tuān
13
wèi
13
yūn yǔn
13
yān
13
yáng yàng
13
xīng
13
xiā
13
yè zhá
13
zhǒng
13
huǒ
13
nǎn
13
nuǎn
13
nuǎn
13
mèi
13
shi
13
róu
13
zào
13
qióng
13
qióng
13
qiú
13
shǎn qián shān
13
jiē
13
kuǐ
13
liàn
13
huàn
13
jiǎo
13
huī yùn xūn
13
wěi
13
fèng
13
13
tuì
13
duàn
13
huáng
13
13
xuān
13
13
wēi
13
méi
13
biān
13
bāo
13
13
chán
13
chén
13
fán
14
ēn yūn
14
gòng
14
gòu
14
chǎo
14
14
péng fēng
14
14
shān
14
róng
14
liú
14
14
14
hè xiāo
14
huǎng
14
jiǒng
14
yíng
14
qiàng
14
shǎn
14
xióng
14
14
lián
14
14
yūn yǔn
14
yún
14
xié
14
yào
14
yàn
14
14
14
14
tēng
14
táng
15
wèi
15
15
15
15
zhì
15
zōng
15
liǔ
15
lóu
15
ōu ǒu
15
jiǒng
15
jué
15
kūn
15
huáng huǎng
15
jiān
15
15
hàn rǎn
15
shāng
15
15
yùn yù
15
màn
15
lù āo
15
biāo
15
cōng zǒng
15
suī cuǐ
16
yíng
16
tóng dòng
16
dùn
16
16
tàng
16
dēng
16
fén
16
zǒng
16
cuàn
16
chì
16
chǎn dǎn chàn
16
fén
16
liáo liǎo
16
rán
16
suì
16
16
fán
16
jiān
16
jiāo qiáo jué zhuó
16
làn
16
jùn
16
zhǔ
16
měi
16
mèn
16
lín
16
tài liè
16
16
shāo
16
shēn
16
qiāo
16
tán
16
zèng
16
16
16
yàn
16
xún
16
xún
16
16
17
17
xiào
17
wēi
17
xué
17
xié
17
17
17
zhào
17
què
17
lián
17
líng
17
nóng
17
jiǒng
17
lán
17
zhú
17
huǐ
17
huì
17
zào
17
càn
17
lán
17
xiè
18
chóu
18
xiǎn
18
kuàng huǎng
18
18
18
làn
18
lì liè
18
jìn
18
yào
18
18
róng yíng
18
18
xūn
19
xiè
19
shuò
19
19
19
là liè
19
liáo liǎo
19
jué
19
bào
19
āo
19
biāo
20
cān
20
20
liáo liǎo
20
20
xūn xùn
20
yàn xún
20
21
yuè
21
lóng
21
rǎng
21
làn
21
guàn
21
jué
22
cóng
22
chóng
22
chè
22
24
làn
24
tǎng
25
lǎn làn
25
zhú
28
líng
30
cuàn
33
手机版 在线新华字典 词典网 CiDianWang.com